DELUZIONI POREMEĆAJ – SOMATSKI TIP

Authors

  • Rusmir Softić
  • Sadina Osmanović
  • Mitra Mirković Hajdukov
  • Elvir Bećirović

DOI:

https://doi.org/10.7251/PSY1901058S

Abstract

Deluzioni poremećaj spada u kategoriju psihotičnih poremećaja. Nekada smatran rijetkim, u psolejdnje
vrijeme pomjeren je u centar kliničke pažnje. Još uvijek nema dokaza o efikasnom tretmanu ovog poreećaja.
Somatski tip deluzionog poremećaja je posebno intrigantan jer pacijenti odbijaju prihvatiti da su psihički
oboljeli i, po pravilu se protive psihijatrijskom liječenju. Prikaz slučaja: pacijent dobi od 40 godina primljen je
na Kliniku za psihijatriju sa tegobama vezanim uz somatske sisteme. Čvrsto je vjerovao da ima intracerebralnu
aneurizmu. Predhodno je podvrgavan obimnim medicinskim ispitivanjima i pregledima koji su bili negativni.
Započet je tretman sa malim dozama risperidona i paroksetina bez ikakvog pozitivnog učinka tokom tri sedmice
liječenja. Pacijent je insisitrao na otpustu navodeći da želi biti podvrgnut detaljnijim dijagnostičkim
procedurama. Nakon otpusta prekinuo je sa medikacijom i nije se pojavio na zakazanim kontrolnim pregledima.
Zaključak: iako rijedak, somatski tip deluzionog poremećaja je prisutan u kliničkoj praksi, posebno na
nepsihijatrijskim odjeljenjima. S obzirom na teškoću prihvaćanja psihičkog porijekla tegoba, očekivan je
jednostrani prekid terapijskog odnosa od strane pacijenta.

Published

2020-06-05