Vol. 12 No. 12 (2022): GODIŠNJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA - APEIRON