DOI Српска


Лого заглавља странице

AGROFOR

AGROFOR International Journal publishes scientific and expert papers on agriculture, rural development, environmental protection and management of natural resources, animal husbandry and veterinary medicine, forestry, and biology. It is the endeavor of the Journal to give place to papers of high scientific quality and international interest, authored by international scientist in order to stimulate contacts and exchange of knowledge fostering scientific productivity.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ACTA ECONOMICA

Acta Economica je naučni časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji je počeo da izlazi 2002. godine, i koji dva puta godišnje objavljuje radove iz svih disciplina koje se izučavaju na redovnom i postdiplomskom studiju, te prati aktuelna dešavanja iz oblasti ekonomskih nauka.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

AГГ+

АГГ+ је категорисани научни часопис који се бави темама из области архитектуре, урбанизма, грађевинарства, геодезије и других сродних научних области садржајно повезаних са примарним областима. Предност се даје научним чланцима који подлијежу рецензији и категоризацији (оригинални научни чланак, прегледни научни чланак, кратко или претходно саопштење), али се могу објављивати и стручни чланци који, такође, подлијежу рецензији. АГГ+ објављује и тематска издања: ванредни, допунски и специјални бројеви часописа који се не сматрају интегралним дијелом волумена научног часописа. У додатним прилозима могу се публиковати научне критике и полемике, интервјуи, библиографски прилози, рецензије и прикази (књиге, инструмента, рачунарског програма, случаја, научног догађаја, изложбе), вијести и актуелности из струке, хроника Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета те сажеци одбрањених докторских дисертација и магистарских/мастер теза.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

АГОН

АГОН - Часопис за позориште и визуелне комуникације (AGN)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

AGROZNANJE

АГРОЗНАЊЕ

Agroznanje je naučni časopis, koji od 2000. godine izdaje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Časopis izlazi tromjesečno. Časopis je indeksiran u CrossRef, CAB Abstracts, CABI Full Text i EBSCO bazama podataka.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

AKTUELNOSTI

Актуелности - Banja Luka College (АКТ)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

АНАЛИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Часопис за пословну економију, бизнис и менаџмент и комуникологију.
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ БАЊА ЛУКА

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE

Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva, iz oblasti pravnih i društevnih nauka.
Izdavač: Pravni fakultet PIM univerziteta Lukavica

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE / ARCHIVES FOR TECHNICAL SCIENCES

Izdavač: Tehnički institut Bijeljina, Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Neđo Đurić
Prvi broj - izdanje 2009. godine, Redovnost izlaženja: 2 x godišnje (maj – novembar)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

БИБЛИОТЕКАРСТВО СРПСКЕ

Библиотекарство Српске - часопис из области библиотекарства и библиотечко-информационе делатности.
Осетивши потребу оснивања стручног часописа који би био од посебног интереса за библиотекаре, Управа Друштва библиотекара Републике Српске је 6. јуна 2003. године донијела Одлуку о оснивању и издавању стручног часописа.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

"Биомедицинска истраживања" (BII), часопис Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву  објављује оригиналне научне радове, претходна или кратка саопштења, прегледе литературе, приказе случајева, радове из историје медицине, приказе књига, извјештаје са научних и стручних скупова, дописе за рубрику Ин мемориам, новости и писма Уредништву из свих области медицине, стоматологије, дефектологије и здравствене његе.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

BULLETIN OF INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE

To advance research and education in the field of pure and applied mathematics, history and philosophy mathematics, and  mathematics education by providing journals, bulletins, newspapers, conferences, courses, lectures, seminars and any other charitable means.
Published by: Naučno društvo matematičara Banja Luka

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ

Часопис ''Безбједност, полиција, грађани'' је теоријско стручни часопис Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Први број је објављен 2005. године, а часопис излази два пута годишње.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

VJEŠTAK - ČASOPIS IZ OBLASTI TEORIJE I PRAKSE VJEŠTAČENJA

Naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja.
Izdavač: ''Zenit'' d.o.o.
Vladike Platona 3, 78000 Banja Luka.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

„Ветеринарски журнал Републике Српске” је научно-стручни часопис ЈУ Ветеринарског института Републике Српске „Др Васо Бутозан“, Бања Лука. Часопис је основан 2001. године од стране Друштва ветеринара Републике Српске. Излази два пута годишње. Штампа се у 300 примјерака, а доступан је и on-line на интернет страници Института: www.virs-vb.com

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ČASOPIS KOMORE DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE

Издавач: Комора доктора медицине Републике Српске
78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
+387 51 329 360

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

CONTEMPORARY MATERIALS

Contemporary Materials - ANURS
Izdavač - Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

DEFENDOLOGIJA

Teorijsko-stručni časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, obuke i osposobljavanja.
Izdavač: Evropski Defendologija Centar - nevladina, neprofitna organizacija.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ECONOMICS - ČASOPIS ZA INOVACIJSKA I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA

ČASOPIS ZA INOVACIJSKA I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA
Izdavač: ''OIKOS INSTITUT'' d.o.o. Bijeljina
Časopis izlazi polugodišnje

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ELECTRONICS

Izdavač: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
In the review ”Electronics”, we publish the scientific works from different fields of electronics in the broadest sense like: automatics, telecommunications, computer techniques, power engineering, nuclear and medical electronics, analysis and synthesis of electronic circuits and systems, new technologies and materials in electronics etc. In addition to the scientific and professional works, we present new products, new books, B. Sc., M. Sc. and Ph.D. theses.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

EMC REVIEW - ČASOPIS ZA EKONOMIJU

"EMC Rewiew" - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije
Economy and Market Communication Review

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY

Zbornika radova sa Kongresa TF Zvornik
Izdavač: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik
Tiraž:300 kom
ISBN: 978-99955-81-09-1

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

FIGA - ФИЛОЗОФСКИ ГОДИШЊАК

FIGA - Филозофски годишњак (FIG)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

FINANCING

Научни часопис за економију (FIN)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ФИЛОЛОГ – ЧАСОПИС ЗА ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ

Издавач - Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци.
Филолог је научни часопис који има за циљ промовисање савремених теоријских и интердисциплинарних приступа проучавању језика, књижевности и културе.
Позивамо Вас да својим доприносом побољшате квалитет нашег часописа и представите свој истраживачки рад широј академској заједници.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ГОДИШЊАК МАТИЦЕ СРПСКЕ

Годишњак матице српске (GMS)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE

Časopis „Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa RS“ je naučni časopis nacionalnog značaja, koji se već nekoliko decenija izdaje na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Dakle časopis ima dugu tradiciju, s napomenom da je do prije tri godine izlazio pod naslovom „Glasnik hemičara i tehnologa RS“ U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti, koje svojim radom i istraživanjem pokriva Tehnološki fakultet u Banjaluci.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци је рецензирани (peer-reviewed) научни часопис отвореног приступа (open-access) који издаје бањалучки Шумарски факултет. Гласник објављује радове који обрађују све аспекте шумарске науке као и сродних области: шумарствопејзажну архитектуруловствопрераду дрветаекологијубиодиверзитетзаштиту природе итд. Излази од 2004. године, два пута годишње.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Часопис за правне и друштвене науке
Издавач: Правни факултет у Источном Сарајеву
Алексе Шантића 3, 71420 Пале

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ГОДИШЊАК ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Православни богословски факултет ''Св. Василије Острошки''
Фоча, 73300, Велечево б.б.
Тел. + 387 58 210 067
www.bogoslovski.edu.ba
ISSN: 2303-4513

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

''ГОДИШЊАК'' ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Најстарији часопис за правну теорију и праксу на овим просторима. Излази  од давне 1977. године, и у њему су многе генерације универзитетских професора и асистената, судија, адвоката и тужилаца, годинама објављивали своје научне и стручне  радове.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА ПРАВНИХ НАУКА

Naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ

Грађа о прошлости Босне је стручни часопис у коме се на модеран, критички, начин издаје историјска грађа српских земаља у прошлости. За сада је у првом плану издавање дипломатичке грађе средњовековне Босне, али је намера да у будућности часопис не буде омеђен средњовековним хронолошким оквирима.
Часопис је покренуо 2008. године у Бањој Луци академик Раде Михаљчић, који је истовремено и уредник, у оквиру издања Одељења друштвених наука Академије наука и умјетности Републике Српске.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске је стручни орган Удружења који се издаје од 2009.-е године.
Главни и одговорни уредник Редакције "Гласника" је Душан Поповић, а чланови Душан Вржина, мр Жељко Вујадиновић, мр Горан Ђуран, мр Горан Латиновић, др Гојко Маловић, мр Фикрет Миџић, Зоран Пејашиновић, мр Жељко Савановић, мр Бојан Стојнић, Верица Стошић, мр Братислав Теиновић и Маријана Тодоровић Билић.
 

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

HERALD

ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue).

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

IJEEC - INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING

Izdavač: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
The journal was created to promote the academic, professional community and research development visibility, spreading original and relevant articles in the wide range of subfields related to the electrical engineering and computer science. The papers reporting and containing original theoretical and/or practice oriented research and articles of interdisciplinary nature are all welcome.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

IMO - ISTRAŽIVANJE MATEMATIČNOG OBRAZOVANJA

ISTRAŽIVANJE MATEMATIČKOG OBRAZOVANJA prihvata za publikovanje radove na srpskom / hrvatskom / bosanskom i/ili Engleskom jeziku. Radovi se recenziraju i kategorišu.
Časopis izlazi kontinuirano u elektronskoj verziji.
Izdavač: Naučno društvo matematičara Banja Luka

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

IMVI - OPEN MATHEMATICAL EDUCATION NOTES

The main goal of the Notes is to foster interaction among mathematicians and mathematics educators in the Balkans, elsewhere in Europe, and worldwide through the publication of high quality articles emphasizing mathematics education as a field of disciplined inquiry. The journal seeks to provide an online forum for professionals interested in reflecting on the wide range of experiences in the teaching of mathematics at all grade levels, from elementary to graduate.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

JITA - JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY AND APLICATIONS

JITA - АПЕИРОН (JIT)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE OF BIH

Udruženje аgronomа i turizmologа Republike Srpske – RADA (www.uatrada.com) okupljа ljude od struke i entuzijаste posvećene stvаrаnju, rаzvoju i promovisаnju idejа koje bi unаprijedile efikаsnost i produktivnost poljoprivrede, turizmа, šumаrstvа, ekologije kаo i čitаvog spletа drugih djelаtnosti koje su vezаne direktno ili indirektno zа ove privredne grаne.
Izdavač/Publisher: Udruženje Agronoma i Turizmologa Republike Srpske – RADA

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS

Časopis Journal of Contemporary Economics je međunarodno recenziran časopis, otvoren za saradnju sa istraživačima iz različitih oblasti ekonomske teorije i prakse. 
Izdavač: Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

JOURNAL OF ENGINEERING & PROCESSING MANAGEMENT

Izdavač: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik
Časopis izlazi od 2009. godine 2x godišnje, od 2011. godine 1x godišnje, a od 2018. godine opet 2x godišnje.
The Journal is organized by the Faculty of Technology, University of East Sarajevo. 
The Journal will be published semiannually, one volume, two issues per year.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

JOURNAL OF INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE

Journal of International Mathematical Virtual Institute is a continuation of the earlier publication Bulletin of Society of Mathematicians Banja Luka, which was founded in 1994. and whose last issue Vol. 17 (2010).
Published by: Naučno društvo matematičara Banja Luka

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

JTTTP - JOURNAL OF TRAFFIC AND TRANSPORT THEORY AND PRACTICE

The TTTP Journal is an international scientific journal published in English language with both electronic and printed versions.
Published by: Pan-European University ''Apeiron'' Banja Luka

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

КУЛТУРНО НАСЉЕЂЕ

Издавач: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
http://www.nasljedje.org/

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

MAT - KOL, MATEMATIČKI KOLOKVIJUM

MAT - KOL prihvata za publikovanje radove iz teorijske i primjenjene matematike i informatike, metodike nastave matematike i informatike, filozofije i istorije matematike na srpskom / hrvatskom / bosanskom i/ili Engleskom jeziku.
Izdavač: Naučno društvo matematičara Banja Luka

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

НАША ШКОЛА

Часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
Издавач: Друштво педагога Републике Српске

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

НОВА ШКОЛА

Часопис Нова школа налази се у првој категорији часописа у Републици Српској (Министарство науке и технологије Републике Српске)
Издавач: Педагошки факултет Бијељина

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

НОВИ ЕКОНОМИСТ

Часопис за економску теорију и праксу,  
Издавач: Факултет пословне економије Бијељина, www.noviekonomist.info

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

PRIMUS GLOBAL

Primus (PRI) - банкарство, економија, право и информатика
Izdavač - Visoka škola "PRIMUS" Gradiška

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

PSYMEDICA

Часопис за психијатрију психологију и сродне дисциплине (PSY)
Издавач - ''ASSOCIATION OF MEDICAL DOCTOR OF ASIA''

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Пословне студије (POS)
Издавач - Универзитет за пословне студије УПС

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ПОЛИТЕИА

Оснивач и издавач: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци,
Часопис излази два пута годишње.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ПРИЛОЗИ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Издавач: Друштво наставника српског језика и књижевности,
Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске основано је половином 1995. године на Филозофском факултету у Бањој Луци. Програм рада Друштва односи се прије свега на унапређење наставе српског језика, на стручно усавршавање наставника српског језика на теоријско-методолошком и методичком плану.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

"РАДОВИ" ЧАСОПИС ЗА ХУМАНИСТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Часопис Радови излази од 1998. године. За седамнаест година континуираног појављивања, постао је препознатљив у свијету гласила из области хуманистичких и друштвених наука. Профил часописа одредио је и карактер установе која је његов издавач - Филозофски факултет у Бањој Луци.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

РАДОВИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА - ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ - ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ

Циљ научног скупа је да кроз тематски и садржајни концепт повеже науку, струку и образовање на пољу градитељства са нагласком на процес интегралности и интердисциплинарности.
Издавач: Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

SCRIPTA MEDICA

Scripta Medica (SMD)

http://www.scriptamedica.com/

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

SCRIPTA PEDIATRICA

Početak rada Udruženja pedijatara Republike Srpske datira od 1996. godine kada je u Banji Dvorovi kod Bijeljine održana Osnivačka skupština u prisustvu 50 pedijatara iz cijele Republike Srpske. Formirano neposredno nakon rata, u vrlo teškim prilikama u našoj zemlji, a samim tim i u teškim uslovima za zdravstveni sistem, Udruženje je od prvog dana nastojalo da okupi svoje članove, osavremeni njihovo znanje i da tekovine moderne pedijatrije uvede i u naše svakodnevne “pedijatrijske tokove“.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

SESTRINSKI ŽURNAL

Žurnal praktičnog i naprednog sestrinstva.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

SPORT I ZDRAVLJE

Časopis Sport i Zdravlje publikuje radove iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i dodirnih biomedicinskih, humanistickih, društvenih i prirodnih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naucčnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima.
Izdavač: Univerzitet u Istocnom Sarajevu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

СКУП

Основни циљ Симпозијума је окупљање биолога и еколога Републике Српске и окружења у циљу размјене знања, искустава и јачања сарадње између колега који раде у сродним областима, те активно учешће наставника и професора основних и средњих школа ради унапређења наставе биологије, екологије и сродних предмета.
Издавач: Природно-математички факултет Бања Лука

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

СОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС

Социолошки дискурс (SOC)
Издавач - Научно удружење Социолошки дискурс

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

“СРПСКА ПРАВНА МИСАО“  је наш други часопис за правну теорију и праксу.  Настао је  ратне 1994 године, само двије године послије стварања Републике Српске. Због тога се с правом може рећи да је овај наш часопис растао и развијао се као и Република Српска.
Оснивач часописа  „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“ био  је Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Влада Републике Српске.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

СПОРТСКЕ НАУКЕ И ЗДРАВЉЕ

Спортске науке и здравље - АПЕИРОН (SSH)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

STED JOURNAL

Časopis o društvenom i tehnološkom razvoju. Izdavač: Univerzitet PIM, Banja Luka.
Časopis je do 2019. godine izlazio pod nazivom ''Anali Poslovne Ekonomije''

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

СВАРОГ

Сварог - Часопис за друштвене и природне науке (SVR)
Издавач: НУБЛ - Независни универзитет Бања Лука

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO

Izdavač: Еkоnоmski fаkultеt Brčkо, Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Studentska 11, Brčko, Tel. +387 49 233 070, +387 49 234 940
e-mail: zbornik.efb@gmail.com 
web:http://zbornik.efbrcko.ba/

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ZBORNIK RADOVA UNIVERZITETA SINERGIJA

Međunarodni naučni skup “SINERGIJA“ se održava u organizaciji Univerziteta Sinergija u Bijeljini, u ulici Raje Baničića bb. Cilj naučnog skupa je razmjena najnovijih iskustava iz oblasti prava, ekonomije, informatike i lingvistike.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Časopis za ekonomsku teoriju i praksu (Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo) stalna je naučna publikacija Fakulteta. Izlazi od 1994. godine, i to u kontinuitetu.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ

Издавач - Академија наука и умјетности Републике Српске

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ

Часопис ''Журнал за безбједност и криминалистику'' је научни часопис из области безбједности и криминалиситике. Издавачи су Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци и Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

QUALITY OF LIFE

Quality of life - АПЕИРОН (QOL)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација